تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

دپارتمان ها

پزشکی و درمانی
پزشکی و درمانی

پزشکی و درمانی

پزشکی و درمانی
پزشکی و درمانی

پزشکی و درمانی

پزشکی و درمانی
پزشکی و درمانی

پزشکی و درمانی

نظراتـــــــــ