تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

پزشکی و درمانی

سی تی اسکن
سی تی اسکن

سی تی اسکن

ماموگرافی
ماموگرافی

ماموگرافی

نظراتـــــــــ

google-site-verification=FK5gs2oXkx6SfheNsLjNa7vBbr7wL_xsI66jkAQ5tf4