تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

پزشکی و درمانی

سی تی اسکن
سی تی اسکن

سی تی اسکن

ماموگرافی
ماموگرافی

ماموگرافی

نظراتـــــــــ