تلفن +98713202

مرکز جامع تصویر برداری پزشکی و رادیولوژی مداخله ای فراپرتو

معرفی سی تی اسکن

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردداین یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد


سایر خدمات

معرفی سی تی اسکن

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

سی تی اسکن با تزریق

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

سی تی اسکن بدون تزریق

این یک متن تستی است و بعدا مت اصلی جایگزین میگردد

نظراتـــــــــ